Rechten en plichten van gebruikers

 1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van de Wryter website – hierna te noemen website – & EBGH Communities, eigenaar van Wryter.
 2. Als u een bijdrage wilt plaatsen op de website, moet u zich registreren als deelnemer. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer deels gebruikmaken van de website, maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.
 3. Door uw gebruik van de website, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. EBGH Communities heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.
 4. U mag de website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ook staat de website open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op de website geplaatste mededeling.
 5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door EBGH Communities gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van EBGH Communities.
 6. Lezers van de website moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel en medisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.

Hergebruik van bijdragen

 1. Door het gebruik van de website heeft EBGH Communities niet de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogramma’s en andere media).
 2. Het is andere partijen dan EBGH Communities niet toegestaan bijdragen op de website te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van EBGH Communities als diens gevolmachtigde.
 3. Het is andere partijen dan EBGH Communities, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van EBGH Communities samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de website te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

 1.  EBGH Communities is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op de website, noch in Nederland, noch daarbuiten.
 2. EBGH Communities sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te gebruiken en/of te raadplegen.
 3. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van de website vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 4. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.
 5. Door gebruik van de website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van EBGH Communities in geval EBGH Communities (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval EBGH Communities dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u EBGH Communities daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via de contactpagina op onze website. EBGH Communities zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en u zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

Gedragsregels

 1. Bijdragen aan de website worden geplaatst zonder tussenkomst van EBGH Communities. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.
 2. EBGH Communities behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van de website.

Dat kan het geval zijn bij:

 • Discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
 • Het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker.
 • Onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
 • Het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
  het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het het topic.
 • Het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • Gedrag dat de ongestoorde beleving van de website door anderen hindert.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
 • Het zich voordoen als een andere persoon.
 • Het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • Onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.
 • Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan EBGH Communities besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Let bij plaatsing op:

 1. Plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 2. Formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 3. Plaats je bericht maar op één plek binnen de website.
 4. Wees zo volledig mogelijk, zodat moderators zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt.
 5. De lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 6. Het doel van de website; je bent met andere gebruikers in gesprek en wilt van elkaar leren. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies is dus niet toegestaan.

Omgang met moderators

 1. Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
  Wees respectvol richting moderators en de communitymanager. Volg altijd de aanwijzingen van moderators en de communitymanager op.
 2. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op de website is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.
 3. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is toegestaan, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

 1. U verstrekt persoonlijke gegevens aan EBGH Communities wanneer u zich registreert als deelnemer aan de website, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen de website te gebruiken, om de website beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage.
 2. Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van EBGH Communities, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit ons laten weten via de contactpagina op de website.
 3. EBGH Communities zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover EBGH Communities daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van EBGH Communities zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Overeenkomst tussen EBGH Communities en Deelnemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website.
 3. EBGH Communities heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Deelnemer te weigeren.

Duur

 1. De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door deelnemer tussentijds en na afloop worden verlengd.
 2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door deelnemer, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.
 3. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.
 4. Deelnemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van EBGH Communities verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij deelnemer aanwezige (computer)apparatuur.

Vergoeding & prijzen

 1. Door EBGH Communities opgegeven of met EBGH Communities overeengekomen lidmaatschapsgelden en andere prijzen of tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. EBGH Communities is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Deelnemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
 3. Indien Deelnemer niet akkoord wenst te gaan met een door EBGH Communities kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Deelnemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van EBGH Communities genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde lidmaatschapsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.
 4. Deelnemer komt met betrekking tot de betaling van de lidmaatschapsgeld en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Deelnemer mag de betaling van het lidmaatschapsgeld of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
 5. Indien EBGH Communities een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Deelnemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij EBGH Communities geldende regeling.

Betaling

 1. De lidmaatschapsgelden wordt voorafgaande aan de periode verrekend middels een betaling via de website.
 2. EBGH Communities heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

Garantie

 1. EBGH Communities staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door EBGH Communities geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van EBGH Communities.
 2. Indien Deelnemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Deelnemer contact met EBGH Communities opnemen via de contactpagina op de website. Deelnemer krijgt dan binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie van EBGH Communities. Indien het geschil van Deelnemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.
 3. Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat EBGH Communities ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan EBGH Communities.
 2. Het is Deelnemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Deelnemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

Aansprakelijkheid

 1. EBGH Communities is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Deelnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
 2. Deelnemer zal EBGH Communities en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Deelnemer van de Diensten.
 3. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EBGH Communities (hoogste leidinggevend personeel).

Overmacht

 1. EBGH Communities is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  a) een tekortkoming van externe hosting providers/software leveranciers en toeleveranciers van EBGH Communities
  b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  c) belemmeringen als gevolg van de door Deelnemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  d) werkstakingen
  e) brand
  f) ongeval of ziekte van personeel
  g) Denial of Services (DoS) aanvallen

Privacy deelnemer

EBGH Communities respecteert de privacy van Deelnemer. EBGH Communities zal de persoonsgegevens van Deelnemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van EBGH Communities is in te zien. Deelnemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Recht

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Groningen bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

Copyright/Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website en / of de schrijfmodules, marketingmodules en publicatiemodules mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wryter.

Rechtsbescherming voor ons

De makers van Wryter hebben hun best gedaan eventuele rechthebbenden op materiaal wat op de website Wryter gepubliceerd wordt te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat u bepaalde recht heeft op materiaal dat wij publiceren, dan verzoeken we u om u te melden via het contactformulier. Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen.

Klachten

Als u op de website een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan de website. U kunt uw klacht kenbaar maken aan EBGH Communities via de contactpagina op onze website. Uw klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van de website en indien nodig door EBGH Communities.

Huddle Software

De website maakt deels gebruik van software van thehuddle.nl. Voor alle community gerelateerde zaken gelden de voorwaarden van thehuddle.nl.

Je kunt hieronder de algemene voorwaarden downloaden als .PDF bestand. Heb je vragen of opmerkingen hierover neem dan gerust contact op.

Download Algemene Voorwaarden

De foto’s die op deze site worden gebruikt zijn afkomstig van www.pixabay.com en www.freepik.com.